PRIVACYBELEID EN PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

Invoering

Lees dit PRIVACY- EN PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens met aandacht voor de beschikbaarheid van uw gegevens persoonlijke kennis impliceert kennis van en acceptatie van de hierin opgenomen voorwaarden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, geeft u dus toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken ervan in overeenstemming met de hier gedefinieerde regels.

Best Image Signing BV hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy van haar gebruikers. Om deze reden heeft het het volgende privacybeleid opgesteld om u goed te informeren over hoe de website werkt en hoe uw persoonlijke informatie wordt behandeld.

Het gebruik van de diensten van Best Image Signing BV is niet mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens; Als een betrokkene echter gebruik wil maken van de diensten van Best Image Signing BV, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens – zoals de volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en mobiele telefoon van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en in overeenstemming met landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Best Image Signing BV.

Via deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het doel informeren van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen via deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten die hen helpen.

Definities:
Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we beginnen met het uitleggen van de gebruikte terminologie.

Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de identiteit. fysiek, fysiologisch, genetisch, mentaal, economisch, cultureel of sociaal van die natuurlijke persoon.

Gegevenshouder
De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Behandeling
Behandeling is elke handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op persoonlijke gegevenssets (al dan niet met geautomatiseerde middelen), zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruik, openbaarmaking, openbaarmaking of beschikbaarheid, afstemming of combinatie, beperking, wissen of vernietiging.

Beperking van de behandeling
De beperking van de verwerking is het markeren van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen om de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Profilering
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen die verband houden met de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid van die persoon, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder toevlucht te nemen tot aanvullende informatie, op voorwaarde dat aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijk voor de behandeling
De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die (alleen of in samenwerking met anderen) de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van een dergelijke behandeling worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kunnen de verwerkingsverantwoordelijke of specifieke criteria voor hun benoeming worden vermeld in de wetgeving van de Unie of de lidstaten.

Gegevensverwerker of Verwerker of Onderaannemer
Gegevensverwerker of Verwerker of Onderaannemer is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke.

Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, mogen echter niet als ontvangers worden beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door deze overheidsinstanties moet voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsregels in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

Uitbesteder
De onderaannemer is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander lichaam dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke bevoegd zijn om omgaan met persoonlijke gegevens.

Toestemming
De toestemming van de betrokkene is een vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wil van de betrokkene – door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling – waarin hij instemt met de verwerking van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens. /ze.

Controller naam en adres
De verantwoordelijke voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, is:

Best Image Signing BV
De Witbogt 4, 5652 AG Eindhoven
Netherlands
Telefoonummer: +31 (0) 40 25 26 25 9
Email: verkoop@bestimage.nl
Website: https://www.bestimage.nl/

 

Persoonlijke gegevens verzameld

Wanneer u onze website bezoekt en u abonneert op een van de beschikbare functies, moeten we enkele van uw persoonlijke gegevens verzamelen om u de informatie of verduidelijking te kunnen sturen die u van ons hebt gevraagd, voor het geval dat uw interesse actief wordt kenbaar gemaakt door u.

We verzamelen geen persoonlijke informatie die u kan identificeren of die betrekking heeft op uw persoonlijke elementen, zonder uw toestemming. We kunnen daarom informatie verzamelen en opslaan die u vrijwillig hebt besloten aan ons te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, geïndividualiseerde persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Als het nodig is dat u ons persoonlijke informatie verstrekt om toegang te krijgen tot enige vorm van functionaliteit, wordt u uitdrukkelijk geïnformeerd over hoe die informatie zal worden gebruikt.

In overeenstemming met de wet hebben houders van persoonsgegevens het recht om vrij en zonder beperkingen toegang te krijgen tot de bevestiging, rectificatie, verwijdering of blokkering van de gegevens die zij hebben verstrekt, om deze persoonlijk of schriftelijk te kunnen uitoefenen op het adres van deze instelling geïdentificeerd op de website, op elk moment en zonder enige kosten, volgens de voorwaarden van de wet.

Minderjarigen jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders of voogd voordat ze persoonlijke gegevens beschikbaar stellen op de Best Image Signing BV-website.

 

Persoonlijke gegevens verzameld

1 – Contactformulier: door het formulier in te vullen met uw persoonlijke gegevens gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden | Privacybeleid en om Best Image Signing BV te machtigen contact met u op te nemen om feedback te geven over het onderwerp dat u stelt (boekingen, vragen, twijfels, opmerkingen, suggesties, enz.)

2 – Sociale netwerken: de gegevens die worden ontvangen via sociale netwerken (facebook, instagram, youtube of andere) worden op een van de volgende manieren behandeld:

  1. 2a) Door omgeleid te worden naar een sociaal netwerk van Best Image Signing BV, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden | Privacybeleid van de respectieve diensten en om het
    Contact kan worden gemaakt via een privébericht naar het profiel waarmee u contact met ons heeft opgenomen, telefonisch of via een andere vorm van contact die u heeft verstrekt;
  2. b) Als u rechtstreeks contact met ons opneemt via een van deze sociale netwerken, gaat u automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden | Privacybeleid en om feedback te sturen naar hetzelfde gebruikersprofiel waarmee u contact met ons heeft opgenomen. Best Image Signing BV is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid van contact indien de consument / fan een privéprofiel heeft.

3- E-mail: als u via e-mail contact opneemt met Best Image Signing BV, verstrekt u actieve verzending van persoonlijke gegevens. Op deze manier gaat u automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden | Privacybeleid en om Best Image Signing BV toestemming te geven contact met u op te nemen om feedback te geven over het gerelateerde probleem. Dit aspect geldt zowel voor directe e-mailadressen van Best Image Signing BV-medewerkers als voor algemene lijsten zoals de verkoop@bestimage.nl

 

We gebruiken deze Persoonsgegevens om

Beheer uw registratie als gebruiker, beheer de verkoop van goederen en producten, beantwoord uw vragen en stuur u desgewenst onze gepersonaliseerde mededelingen.
Beheer onze infrastructuur en voldoe aan interne beleidslijnen en procedures, inclusief die met betrekking tot audits; IT systeem; bedrijfscontinuïteit; en beheer van records, documenten en afdrukken, evenals voor contractuele en juridische kwesties.
U belangrijke informatie sturen over wijzigingen in ons beleid, andere voorwaarden en andere administratieve informatie.
Voldoen aan toepasselijke wetten en regelgevende verplichtingen (inclusief wetten buiten het land waar u woont), zoals die met betrekking tot het voorkomen van witwassen van geld en antiterrorisme; voldoen aan wettelijke procedures; en reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (inclusief die buiten uw land van verblijf).

 

Bewaring van persoonlijke informatie / opslagtijd
Best Image Signing BV bewaart en bewaart gegevens zolang dit voldoende en noodzakelijk wordt geacht voor de doeleinden die het verzamelen en verwerken ervan motiveerden, maar de periode waarin de gegevens worden opgeslagen varieert afhankelijk van het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt. behandeld, en er kunnen wettelijke normen zijn die opslag voor een minimale periode vereisen, waarna ze zullen worden geëlimineerd.

Na het verzamelen van geïndividualiseerde persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons hebt doorgegeven, zal Best Image Signing BV doorgaan met het bewaren en onderhouden ervan totdat u anders wordt geïnstrueerd, of totdat de wet de verwijdering ervan vereist. Door deze informatie te bewaren, kan Best Image Signing BV u ononderbroken gepersonaliseerde diensten blijven leveren.

 

Rectificatie
De eigenaar van de gegevens kan zijn / haar gegevens op elk moment corrigeren, verwijderen, bijwerken en / of wijzigen door middel van een persoonlijk verzoek, per post of via het e-mailadres verkoop@bestimage.nl met het verzoek om dergelijke rectificatie, actualisering en / of wijziging van zijn gegevens. gegevens, die u per e-mail worden meegedeeld zodra ze zijn gemaakt.

Dienovereenkomstig, als u geen communicatie van Best Image Signing BV wenst te ontvangen, zelfs nadat u ons uw gegevens heeft verstrekt, neem dan per e-mail contact met ons op via verkoop@bestimage.nl en geef uitdrukkelijk aan dat u geen informatie wenst te ontvangen. We stellen het op prijs dat u in het onderwerp van de e-mail “Annulering van persoonlijke gegevens” aangeeft.

 

Recht op toegang
Best Image Signing BV garandeert de betrokkene te allen tijde het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, evenals het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de verstrekte gegevens, en voor dit doel een schriftelijk verzoek te sturen via het algemene e-mailadres verkoop@bestimage.nl.

Best Image Signing BV verstrekt de verzamelde persoonsgegevens nooit aan derden en gebruikt ze nooit buiten het beoogde doel.

 

Veiligheids maatregelen
Best Image Signing BV garandeert de veiligheid van de persoonsgegevens die ter beschikking worden gesteld door het nemen van verschillende beveiligingsmaatregelen, van technische en organisatorische aard, om persoonsgegevens te beschermen tegen verspreiding, verlies, misbruik, wijziging, behandeling of ongeoorloofde toegang, evenals tegen elke andere vorm van ongeoorloofde behandeling.

Best Image Signing BV doet er alles aan om de privacy van bezoekers van haar website op internet te waarborgen.

 

Communicatie met derden
Best Image Signing BV kan gebruik maken van derde partijen om bepaalde diensten te verlenen, in termen van onderhoud, technische ondersteuning of marketing, die mogelijk toegang hebben tot enkele van de persoonsgegevens, namelijk de gegevens die nodig zijn voor de overeengekomen doeleinden.

Best Image Signing BV zorgt ervoor dat de entiteiten die toegang hebben tot de gegevens geloofwaardig zijn en hoge beschermingsgaranties bieden, en nooit meer gegevens ontvangen dan nodig is om de gecontracteerde dienst te leveren, maar Best Image Signing BV blijft verantwoordelijk voor de verstrekte persoonlijke gegevens.

Best Image Signing BV kan ook gegevens aan derden doorgeven in het kader van onderzoeken, onderzoeken en gerechtelijke en / of administratieve procedures of van soortgelijke aard, op voorwaarde dat dit naar behoren wordt bevolen bij een gerechtelijk bevel in dit verband.

Best Image Signing BV verkoopt, verhuurt of stelt geen persoonlijke gegevens die door gebruikers van onze website worden verzonden, aan derden ter beschikking.

 

Data overdracht
Indien gegevensoverdrachten naar derde landen die niet tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte behoren kunnen plaatsvinden, zal Best Image Signing BV voldoen aan de wetgeving, namelijk met betrekking tot de geschiktheid van het land van bestemming met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de eisen die zijn van toepassing op deze overdrachten, zonder dat er persoonlijke gegevens worden overgedragen naar rechtsgebieden die geen garanties bieden voor veiligheid en bescherming.

 

Wijzigingen in het privacybeleid en bescherming van persoonlijke gegevens
Best Image Signing BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment aan te passen of te wijzigen; deze wijzigingen worden gepubliceerd op onze website op https://www.bestimage.nl/privacybeleid/

Alle wijzigingen in ons privacybeleid, volgend op uw actieve verzending van persoonlijke gegevens, en die de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt in gevaar brengen, zullen bekend zijn als u ons een vorm van contact hebt verstrekt en dit soort communicatie hebt geautoriseerd.

 

Bijgewerkt op 09 oktober 2020